இரகசியங்களுக்கென்று ஒரு உலகம்.

பகிர்ந்துகொள்ளப்படாத உண்மைகள் பலவும் ஒன்று கூடி
ஒரு இரகசிய உலகத்தை சிருஷ்டித்துக் கொண்டு
தன் இரகசியங்கள் உடைபட காத்திருக்கின்றன.
பல இரகசியங்கள் வலியுடனும்
மேலும் சில மிகுந்த வலியுடனும்
சில கொடூரமானதாகவும்
சில வக்கிரமானவைகளாகவும் இருக்கின்றன.
இரகசியங்கள் உடைந்து கரைந்துவிட தயாராகவே இருக்கின்றன
தனது பெயர் இரகசியங்கள் என இல்லாமலிருந்தால்.


Links to this post

Read Users' Comments ( 0 )